ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP REPARATIE EN VERHUUR MUZIEKGALERIE AMADEO

1 Algemeen

a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door “Muziekgalerie AMADEO” (hierna te noemen “Amadeo”), op elke dienstverlening van Amadeo alsook op alle overeenkomsten tussen Amadeo en de wederpartij.
b. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de wederpartij zich mocht bedienen wordt door Amadeo expliciet van de hand gewezen.
c. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
d Amadeo staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60213795.
e Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij alle vestigingen van Amadeo en op www. muziekgalerieamadeo.nl.

2 Prijzen

a Amadeo is gerechtigd prijzen die gelden ten tijde van aflevering in rekening te brengen.

3 Betaling

a Betaling dient contant bij aflevering te geschieden tenzij anders is overeengekomen.
b Indien betaling op rekening is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, in de overeengekomen valuta, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bankrekening.
c Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
d Indien de wederpartij, nadat hem in de eerste betalingsherinnering een termijn van 2 weken is gegeven om alsnog tot betaling over te gaan, in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij bij de 2e betalingsherinnering een bedrag van € 40,- aan administratiekosten verschuldigd. Blijft betaling na de 2e betalingsherinnering uit dan wordt de vordering aanstonds uit handen gegeven. Invorderingskosten komen ten laste van de wederpartij.

4 Levering

a De levering geschiedt door het in de macht van de wederpartij (of van een derde ten behoeve van de wederpartij) brengen van de zaken. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van de wederpartij, ook al is de eigendom nog niet overgegaan.
b Door Amadeo opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5 Eigendomsvoorbehoud, retentierecht, recht van reclame

a Amadeo behoudt zich de eigendom voor van alle aan de wederpartij geleverde en nog te leveren zaken totdat de koopprijs van de zaken geheel is voldaan. Indien Amadeo in het kader van deze verkoopovereenkomsten werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij heeft verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de wederpartij ook deze vorderingen geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die Amadeo aan de wederpartij mocht verkrijgen wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een van haar verplichtingen jegens Amadeo.
b Amadeo heeft het recht aan wederpartij toekomende zaken onder zich te houden zolang de wederpartij zijn verplichtingen jegens Amadeo nog niet geheel is nagekomen.
c Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen jegens Amadeo niet nakomt is Amadeo na ommekomst van de betalingstermijn gerechtigd tot terugvordering van het geleverde.

6 Garantie

a Amadeo garandeert, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, uitsluitend dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie geldt gedurende een periode van 1 jaar na levering. Deze garantie geldt niet ten aanzien van: lak, toetsen alsmede normale slijtage.
b Indien een door Amadeo geleverde zaak ontwerp-, materiaal-, of fabricagefouten vertoont heeft de wederpartij recht op kosteloos herstel van de zaak. Amadeo kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen of de koopprijs te retourneren indien herstel op bezwaren stuit. Onverlet het bepaalde in de vorige zin heeft de wederpartij slechts recht op vervanging van de zaak indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
c Indien de schade het gevolg is van normale slijtage of in het geval de schade het gevolg is van een omstandigheid die aan de wederpartij is toe rekenen zoals bijvoorbeeld een onjuiste behandeling van de gekochte zaak, kan de wederpartij in dit verband geen rechten tegenover Amadeo doen gelden. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: onzorgvuldig gebruik, gebrekkig onderhoud alsmede het blootstellen van de zaak aan te hoge of te lage temperaturen.
d Indien de fabrieksgarantie van de toeleverancier van Amadeo verder gaat dan de hierboven gegeven garantie en de wederpartij de fabrikant niet rechtstreeks hierop kan aanspreken, zal Amadeo zich de inspannen om een beroep op de verdergaande garantie voor de wederpartij te effectueren.
e Amadeo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de verkochte zaak behoudens de gevallen zoals bedoeld in artikel 6a en 6b. Deze beperking is niet van toepassing indien de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Amadeo of haar leidinggevende ondergeschikte.
f Iedere aansprakelijkheid van Amadeo is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de huurprijs in de desbetreffende zaak.
g Aan reparatie dan wel revisie kunnen door de wederpartij geen rechten worden ontleend.

7 Klachten

a Bij de levering dient de wederpartij de zaken te controleren op zichtbare gebreken, waarbij met name aandacht moet worden besteed aan de lak(laag) van de gekochte zaak.
b Zichtbare tekortkomingen dienen onmiddellijk na levering bij Amadeo te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij bij Amadeo te melden binnen 2 werkdagen na ontdekking, dan wel binnen 2 werkdagen nadat de wederpartij de gebreken redelijkerwijs had behoren te ontdekken. c Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

8 Gedeeltelijke ongeldigheid

a Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

9 Vervaltermijn

a Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van belanghebbenden uit welke hoofde ook jegens Amadeo in verband met het verrichten van werkzaamheden door Amadeo in ieder geval na één jaar (12 maanden) na het moment waarop belanghebbenden bekend werden of redelijkerwijs bekend konden zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
b Elke aanspraak op vergoeding van schade en/of herstel van de zaak en/of vervanging en /of aflevering van het ontbrekende, uit welke hoofde dan ook vervalt 1 jaar na de levering.

10 Toepasselijk recht en Taal

a Op de overeenkomst tussen Amadeo en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg ervan.

11 Geschillen

a Indien tussen partijen een geschil ontstaat zijn zij verplicht tot onderling overleg teneinde tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
b Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Amadeo is gevestigd. Amadeo heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woon/vestigingsplaats van de wederpartij te adiëren.

AANVULLENDE HUURVOORWAARDEN

12 Huur

a Naast de hierboven genoemde algemene voorwaarden zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing in het geval van een huurovereenkomst tussen Amadeo en de wederpartij. In het geval van strijdigheid met bovenstaande artikelen (nrs. 1 t/m 11) zullen in het geval van huur de betreffende huurvoorwaarden prevaleren.

13 Duur van de huurovereenkomst

a De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen periode.
b Het gehuurde instrument dient uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode, zoals vermeld op het huurcontract, bij Amadeo te worden ingeleverd. Indien het gehuurde instrument op de betreffende dag niet is ingeleverd kan door Amadeo een bedrag in rekening worden gebracht ter hoogte van de koopprijs vermeerderd met de door Amadeo gemaakte administratiekosten minus de reeds betaalde huursommen.

14 Huurprijs

a Tenzij anders overeengekomen, dient de gehele over de overeengekomen huurperiode verschuldigde huursom te worden voldaan bij het afhalen van het gehuurde instrument.
b Tenzij anders is overeengekomen is, indien de huurperiode wordt verlengd, de huursom over de verlengde periode verschuldigd op de dag waarop de verlenging ingaat.
c Indien het instrument na beëindiging van de huurperiode niet in goede staat van onderhoud dan wel de oorspronkelijke staat wordt ingeleverd, is Amadeo gerechtigd reparatie-en/of reinigingskosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

15 Aansprakelijkheid van de wederpartij

a Gedurende de huurperiode is de wederpartij volledig aansprakelijk voor schade aan het gehuurde instrument en is de wederpartij verplicht het instrument als goed huurder te gebruiken dan wel zich als goed huurder te gedragen. Schade veroorzaakt aan het instrument gedurende de huurperiode is voor risico van de wederpartij.

16 Aansprakelijkheid

a Amadeo aanvaardt ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de verhuurovereenkomst dan wel uit onrechtmatige daad slechts aansprakelijkheid indien de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Amadeo of haar leidinggevende ondergeschikten.
b Iedere aansprakelijkheid van Amadeo is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de huurprijs in de desbetreffende zaak.

17 Reparaties en onderhoud

a Reparaties en eventueel vereiste afstellingen dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door Amadeo of door Amadeo aangewezen derden.
b Het normale, in het maatschappelijk verkeer betamelijke onderhoud van de gehuurde instrumenten dient te geschieden door de wederpartij, en is niet in de huurprijs inbegrepen.
c Elke aangeboden dan wel gevraagde reparatie geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de wederpartij, waarbij de wederpartij eveneens kenbaar dient te maken wat de mogelijke verborgen gebreken van het aangeboden dan wel te repareren instrument zijn.
d Van elke aangeboden reparatie wordt vooraf een reparatie-bon gemaakt waarop de te repareren zaken worden vermeld alsook de na een eerste inspectie in het oog springende gebreken worden genoteerd, zoals deuken en beschadigingen.
e Aan prijsindicaties kunnen geen rechten worden ontleend.
f Aan reparaties kunnen door de wederpartij geen rechten worden ontleend.

18 Waarborgsom

a Het is Amadeo toegestaan een waarborgsom te verlangen ten bedrage van de verkoopprijs van het gehuurde instrument minus het bedrag dat ingevolge artikel 14 bij het ter beschikking stellen van het instrument aan Amadeo is vooruitbetaald. Indien het instrument tijdig en in goede staat aan Amadeo wordt geretourneerd zal Amadeo het bedrag dat als waarborgsom is betaald aan de wederpartij retourneren. In geval het instrument niet of beschadigd wordt geretourneerd is het Amadeo toegestaan de waarborgsom onder haar te houden tot meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij uit de (huur) overeenkomst.

Louis Peeters'

Muziekgalerie Amadeo
Doemesweg 13
6004 RN Weert
tel: +31 495 453080 logo